Gegalvaniseerde tackernagels Opties

89 Specificaties Stenen: formaat (lxbxh): modulair formaat op voorstel betreffende een aannemer kwaliteitsklasse (druksterkteklasse/volumemassaklasse): (C2/300)) groepsindeling: groep 6
7
8
9 kopvlak: vlak oppervlaktestructuur: vlak Type mortel: mortel vanwege handige toepassing in overeenstemming met art Dikte betreffende de voegen: tot selectie aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype Metselverband: selectie van de aannemer / Spouwbreedte: 12 cm Spouwankers: normale spouwankers in overeenstemming met artikel De binnenspouwbladen worden ter plaatse gemetst in overeenstemming met art Een spouwen moeten kompleet vrij blijven betreffende mortelresten, steenbrokken en ander afval. Dit metselwerk is uitgevoerd overeenkomstig de regels van de kunst en in overeenstemming met een richtlijnen met de fabrikant. Daar worden summier 6 spouwankers/m² voorzien. De aannemer zal na of verdere spouwankers ieder m² moeten voorzien worden teneinde de ingrijpende windbelasting buiten knikken te kunnen opvangen voor bijzonder omvangrijke spouwbreedtes. Een spouwankers worden zo geplaatst het het ingedrongen drinkwater tot buiten is afgeleid. Een waterkering wordt zo in een spouw geplaatst dat het mineraalwater in een spouw op efficiënte manier naar buiten is afgevoerd. Boven iedere waterkerende laag moet miniem 3 open stootvoeg ieder lopende m voorzien worden om dit afstromende water tot behalve te evacueren. Teneinde een perfecte plaatsing aangaande een isolatie mogelijk te produceren, moeten alle mortelresten en baarden verwijderd worden waardoor een vlak oppervlak aangaande het metselwerk bekomen is.

68 meeteenheid: per m3 meetcode: het volume wordt bepaald in overeenstemming met de theoretische hoeveelheid vloer (overeenkomstig de meetcodes van artikel t.e.m ) over die kwaliteit die uitgegraven moest geraken. Na uitgraving en stapeling is dit volume van een af te voeren vloer groter vervolgens het theoretische volume. Het meervolume kan ook niet verrekend worden. aard van een overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) Toepassing Toepassing Een niet herbruikbare gronden komende uit een uitgraving aangaande de sleuven van een funderingen en de riolering worden afgevoerd tot een erkende verwerkingsinstallatie. Een gronden hebben code bronbemaling algemeen PM Een grondwaterstand dien verlaagd worden teneinde al die werken in dit pluizige te mogen verrichten. Hiertoe dient ons bronbemaling voorzien te worden. Een werken omvatten: een studie betreffende het meeste geschikte bemalingssyteem voor die locatie en dit afleveren met de bijhorende rapportering hieromtrent; desnoods door een aannemer essentieel geachte bijkomende sonderingen ofwel dit plaatsen met peilbuizen; alle nodige maatregelen vanwege het beperken met de risico s voor de omliggende bebouwing en infrastructuur (proefbemaling betreffende monitoring, retourbemaling, ), uitgezonderd de uitvoering van waterremmende of dichte coulissen zoals berlinerwanden, secanspalenwanden, soilmix wanden welke desnoods uitzonderlijk geregistreerd worden bij hoofdstuk 13; een opmaak met een gedetailleerd bemalingsplan en dit leveren over een bijhorende rapportering hieromtrent; de instandhouding, het verhelpen met waterstagnatie; dit afdekken betreffende putten en sleuven daar waar benodigd; dit verlagen van het grondwaterpeil daar waar benodigd, van de uitgraving t.e.m. een uitbreiding; een levering, het in functie stellen en naderhand demontage aangaande het bronbemalingssysteem; al die middelen nodig om een continue functie met dit bemalingssysteem te garanderen; een controle aangaande de grondwaterstand (piëzometerbuizen); een opslag en afvoer betreffende dit water; de betaling over eventuele heffingen.

Enkelvoudige draaideuren tot 2115 mm hoogte worden opgehangen betreffende minimum 3 paumellen wegens deurbladen tot 880 mm breedte en minimum 4 paumellen wegens deurbladen > 880 mm breedte. Bekledingsplaten geraken thermisch en tussen goede druk betreffende het randhout, het binnenwerk en/of een massieve kernplaten verlijmd, d.m.v. ons kunstharslijm ongevoelig wegens vocht. Eerstvolgende fabricagegebreken hebben afkeuring tot gevolg: delaminatie ofwel open voegen tussen de lagen of tussen twee stroken fineer van eenzelfde laag, overlappende lagen, uitgevoerde reparaties, blazen, ruw oppervlak, lijmpenetratie. Een filmmontage met de deurvleugels en hun toebehoren gebeurt volgens STS 53.6
7
8
9, een voorschriften betreffende de fabrikant en aanwijzingen op een regelen en detailtekeningen. Vanwege het in fabricatie geven aangaande een deuren legt een aannemer de nodige details ter goedkeuring vanwege met de architect. Een bijhorende ophangingsorganen overeenkomstig openingswijze stemmen overeen betreffende de bepalingen met artikel De paumellen geraken verdiept aangebracht en vastgezet met minstens 3 bijpassende schroeven in roestvast staal. Een schootgaten bestaan vriendelijk aan de afmetingen en de kenmerken van een sloten. De bevestiging over de krukken en rozetten kan zijn onzichtbaar deurbladen - hout met holle kern deurbladen - hout met holle kern/celrooster FH st Meting meeteenheid: per stuk Portiersgebouw containerpark Boom 155

Die gelijkvormigheidskeuring dien regio te ontdekken vanwege de eerste ingebruikname. Voor een verschillende installaties fungeert ons afzonderlijk verslag te worden voorgelegd. Wegens alle keuringen gaat een keuringsattest buiten opmerkingen afgegeven worden. Het vragen, evenals een onkosten verbonden met de keuring over een sanitaire installaties, alsook al die gebeurlijke onkosten aaneengehecht met veranderingen, welke zouden geraken opgelegd wegens disconformiteit betreffende de reglementaire voorschriften, zijn perfect ten laste over een inschrijver. Een vereiste gelijkvormigheidskeuringen dienen summier 30 kalenderdagen vóór een officiële einddatum betreffende de werken ter beschikking gesteld worden over een bouwheer. Bij het ontbreken van de keuringsattesten in een vooropgestelde periode kan zijn de aannemer verantwoordelijk voor alle eventuele bijkomende kosten m.b.t. een ontzegeling over verzegelde watermeters, dewelke in voorkomend geval moeten geraken verrekend met een tarieven met de desbetreffende netbeheerder. PROEVEN Een aannemer gaat een volledige sanitaire installatie voor het afdichten met een leidingen testen op hoofdhaar waterdichtheid. Een proeven voldoen aan STS 62.08, en zullen gebeuren bij ons druk over minstens 4,5 maal de dienstdruk betreffende het leidingnet. Op het ogenblik het die bereikt kan zijn zal deze gedurende twee uren volgehouden worden. De proeven geraken uitgevoerd door de aannemer betreffende persoonlijk materiaal en persoonlijk medewerkers. De architect en het Bestuur zullen tijdig verwittigd geraken met het ontstaan van een proeven teneinde de controle uit te oefenen. Na dit verrichten betreffende dichtingproeven blijven de buizen onder gewone waterdruk zodat gebeurlijke lekken tijdig kunnen waargenomen geraken. Portiersgebouw containerpark Boom 175

142 51. BINNENPLAATAFWERKING uitbekleding sanitaire toestellen doorgaans uitbekleding sanitaire apparaten te betegelen lp uitbekleding sanitaire apparaten te betegelen lp/gipskarton FH st De sanitaire toestellen worden uitgewerkt betreffende een gipskartonplaat op regelwerk. Meting meeteenheid: per stuk, ongeacht de aard en afmetingen met dit sanitair apparaat aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Een platen bestaan ongevoelig wegens vocht of organische aantastingen en bestemd wegens het aanbrengen betreffende een voorziene wandbetegeling bij rubriek Specificaties regelwerk: selectie aannemer tussen: hout (voldoet met STS 04.6
7
8
9, kan zijn geschaafd aan een zijden waarna een beplating wordt aangebracht en kan zijn beschermd betreffende ons procédé A2.6
7
8
9 in overeenstemming met STS ofwel met organische duurzaamheidsklasse twee; een houtsecties moeten een betrouwbare constructie waarborgen en zijn zo dat de bekledingsplaat betreffende afwerking net onder de badrand mag worden geschoven) metaal (voldoet aan NBN EN 14195, verzinkt ZN 275 en minimale wanddikte van profiel 0,6 mm; de secties moeten een belangrijke constructie waarborgen en bestaan zo het de bekledingsplaat met afwerking precies tussen de badrand mag worden geschoven) Plaatmateriaal: vochtwerende gipskartonplaat, type H1 (wateropname max 5%), dikte 12,5 / mm Randdichtingen: elastische kit (neutrale sanitaire siliconen) Het raamwerk is vervaardigd uit een degelijk gemonteerd keperwerk over regels, stijlen en tussenstijlen.

192 een eventuele uitsnijding in de bekledingsmaterialen ter hoogte over de voeging. De vorstvrije gevelkraan kan zijn betreffende het type betreffende uitzettingscompensator welke dit mineraalwater opvangt en voorzien van een Belgaqua keur. De kraan beantwoordend met de bepalingen over STS Met een kraan is ons beluchter (HA) Belgaqua voorzien, zoniet wordt tussen een binnen- en buitenkraan ons keerklep type A aangebracht. De verbinding in dit gevelvlak is dichtgevoegd met eenzelfde voegmortel mits check here dit omringend metselwerk. Daar is rekening gehouden met ons vorstvrije opstelling ééngatskranen - meestal Dit betreft voedingskranen voor een toevoer met koud en/ofwel warm drinkwater, bestemd vanwege horizontale montage, bovenop een voorziene ééngatsuitsparingen in wastafels (handwasbakjes, lavabo s, afwastafels). Ze worden geleverd en geplaatst met inbegrip van een handgrepen, straalbreker (schuimstraalmondstuk), een nodige fittingen en/ofwel toevoerbuisjes voor de connectie op de stopkraantjes, alsook alle in het apart bestek voorziene toebehoren, zoals een kettinghouder betreffende stop of ons trekkwast betreffende klep, ééngatskranen duwkranen ééngatskranen duwkranen koud water FH st Dit betreft dit leveren, publiceren en aansluiten met een zelfsluitende ééngatskraan betreffende soepele bediening.

Teneinde uitzakken van de mortel te bestrijden, behoren te vollere laagdiktes uitgevoerd geraken in enkele fasen. Een bovenzijde is glad afgewerkt met een rijlat en daarna met een spaan uitgevlakt. Uitzettings- en krimpvoegen geraken daar waar nodig voorzien. Een krimpvoegen worden na dit uitharden gevuld met een beton aangaande gelijke opbouw. Langs de randen wordt ons soepele strook aangebracht. Zettingsvoegen in een constructies geraken in de afschotlaag doorgetrokken. De nodige maatregelen geraken genomen om dit voortijdig uitdrogen over het beton tijdens een binding anti te kunnen. Na plaatsing gaat een voorgeschreven droogtijd in 8 geraken genomen en zullen de afschotlagen beschermd geraken zolang een afdichting ook niet aangebracht is. Keuring Het bovenvlak kan zijn vlak en effen. Een maximaal toegestane toleranties antwoorden, in functie over de voorziene dakafdichting en plaatsingswijze, met TV (tabel 10). Resterende hobbels ofwel holten behoren te geraken uitgevlakt d.m.v. dit afslijpen en/of dit opvullen met een aparte harsmortel hellingsbeton - niet isolerend/zandcement dekvloer FH m2 Meting meeteenheid: m2 meetcode: netto geprojecteerde oppervlakte. Openingen hoger vervolgens 0,5 m2 geraken afgetrokken. aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH) Afschotlaag opgevat zoals ons hechtende cementgebonden dekvloer passend wegens dun aan te bezorgen lagen. Een mortelsamenstelling beantwoordt met een bepalingen met TV Portiersgebouw containerpark Boom 108

130 De uitsteek over de cilinders t.o.v. dit deurvlak mag maximaal 2 mm bedragen, om afbreken over dit slot te verhinderen. Wanneer een uitsteek meer bedraagt dien alsmaar een veiligheidsrozet betreffende doorverbinding aangebracht worden. Al die bevestigingen en koppelingen dienen te tegen afboren beveiligd zijn. Keuring Na plaatsing behoren te een sloten soepel en zonder enige ongemak werken. Dit dagslot moet buiten enige ongemak in een sluiter vallen zonder gebruik te vervaardigen betreffende een kruk. In gesloten conditie mag er nauwelijks speling voorkomen op een dagschoot. Toepassing Al die buitenschrijwerk hang- en sluitwerk sloten/manueel PM Meting aard van een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de verkoopprijs van dit buitenschrijnwerk. Specificaties Behuizing: gesloten kast vervaardigd uit gepassiveerd staal, corrosieklasse 4 volgens EN 1670 over minimum 2 mm dikte; inox voorplaat betreffende dikte van minimum 3 mm (ofwel twee mm vanwege opdekdeuren). Sluitplaat: regelbare vlakke inox sluitplaat vriendelijk met een meerpuntsluiting met ons dikte van minimum 3 mm. Schoten en tuimelaars: vernikkeld gepolijst staal, voorzien over een nachtschoot aangaande minimum twintig mm met een sluiting in één ofwel 2 toeren.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper ingeval niet betreffende toepassing) Aan een buitenzijde wordt ons werkput voorzien waardoor bij de aansluiting ofwel uitbreiding met teneinde het even welke nutsvoorziening nergens door een fundering heen dien geboord geraken. Inzet Aansluitbocht voor inleiding nutsvoorzieningen; doorheen betonnen vorstrand, cfr. aanduiding op architectuurplannen doorbrekingen ondergrondse wanden doorvoermoffen buizen en kabels FH st In dit beton in te storten doorvoermoffen, die een mineraalwater- en luchtdichte verbinding betreffende de ondergrondse wand garanderen. Meting meeteenheid: per stuk, incl. het voorzien met een uitsparingen in de betonwanden. aard over de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Kunststof doorvoermof, geschikt vanwege plaatsing in ondergrondse wanden.pvc diam.110mm Een voorschriften van de fabrikant dienen te gevolgd geraken om ons drinkwater- en luchtdichte verbinding te bekomen. Toepassing Wachtbuizen (in perimeter van het gebouw); cfr. aanduidingen op architectuur-tekeningen. Portiersgebouw containerpark Boom 76

87 Ontwerp ter goedkeuring voor te leggen aan architect. Specificaties spouwanker: verzinkt staal Een spouwankers worden tijdens dit opmetsen aangaande dit binnenspouwblad ingemetst. De spouwankers dienen te een minimale mortelomhulling betreffende twintig mm in het vlak met dit anker hebben materialen hulpstukken/lateien Een NBN EN Voorschriften vanwege hulpstukken wegens metselwerktoebehoren - Deel 2: Lateien kan zijn betreffende toepassing materialen hulpstukken/lateien beton PM Deze lateien geraken beschreven in het hoofdstuk beton bij artikel binnenspouwblad meestal binnenspouwblad - snelbouw De NBN EN Voorschriften vanwege metselstenen Deel 5: Metselbaksteen is met inzet. Enkel stenen behorende tot categorie I in overeenstemming met NBN EN mogen aangewend worden. De stenen dragen dit BENOR-merk of gelijkwaardig. Voor elke service is een certificaat aangaande oorsprong gevoegd. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. Specificaties Stenen: Formaat (lxbxh): 290 x 140 x 140mm Bruto gespleten volumemassa: min. 850 kg/m³ (tolerantiecategorie D1 of D2) Genormaliseerde doorsnee druksterkte f b : min. 10 N/mm² Groepsindeling: band 5 Kopvlak: vlak of tand en groef Oppervlak: afwisseling aannemer Type mortel: mortel vanwege handige toepassing in overeenstemming met art Dikte van de voegen: tot selectie aannemer rekening houdend betreffende hierboven vermeld morteltype Metselverband: halfsteens verband Spouwbreedte: 12cm Spouwankers: gewone spouwankers in overeenstemming met artikel De binnenspouwbladen geraken ter plaatse gemetst overeenkomstig art De spouwen behoren te compleet vrij blijven met mortelresten, steenbrokken en ander afval.

In een voegen tussen de bevloering en een muren wordt nimmer mortel aangebracht, om een uitzetting aangaande een bevloering toe te laten. Ze worden voorzien van een vulmateriaal (polyethyleenschuimstroken ofwel gelijkwaardige randisolatie). Die akoestische randisolatie mag nergens onderbroken geraken via de vloerwerken en pas na het afwerken van een vloer op hoogte met een vloer afgesneden worden.bij dit afwerken met de bevloering wordt de voeg afgekit betreffende ons daartoe geschikte plastische voegmassa, in de kleur van een verschillende voegen. Vanwege dit bepalen betreffende een perfecte kleur over de voegspecie, kan geraken gevraagd om voorafgaandelijk enkele voegstalen aan te bezorgen, tot dit uitdrukkelijk akkoord over de architect wordt bekomen. De reiniging vervaardigd deel uit betreffende een afwerking over de vloerbetegeling en wordt uitgevoerd door een tegelzetter. Meteen na dit gieten over de voegen dien een reiniging verricht geraken teneinde alle vervuiling afkomstig met de opvoeging (cementsluier) te verwijderen. Hierbij dien erop toegezien worden het voor deze uitwerking de voegen niet uitgewassen geraken, zodat het voegoppervlak gesloten en gemakkelijk blijft. Keuring MATERIALEN - CONTROLEPROEVEN Enig vanwege partijen met meer vervolgens 5000 m² tegels worden proeven verricht in het laboratorium overeenkomstig STS en een normen NBN B t/m 011. De monsterneming gebeurt tegensprekelijk, d.w.z. in het bijzijn aangaande aannemer en bestuur. De tegels worden in iedere partij op meerdere posten genomen, teneinde ons gemiddeld monster te beschikken over. TOLERANTIES Een bevloering dien in al die richtingen horizontaal en volkomen vlak gelegd geraken uitgezonderd indien dit anders aangeduid kan zijn op een uitstippelen of verder in dit bestek. De afwijkingen van de afgewerkte niveaus t.o.v. de opgegeven referentieniveaus bedragen maximaal: Afstand d tussen een punt van de vloerbedekking en het dichtstbijzijnde referentiepeil (in m) Maximaal toegestane afwijking (in mm) 2 m < d 3 m 6 mm Portiersgebouw containerpark Boom 148

De werken omvatten: de voorbereiding betreffende een werken, het plaatsen van een nodige stellingen, beschermingen, afdekzeilen, een bezorging en voorbereiding betreffende alle materialen de uitvoering van dit gevelmetselwerk en een nodige beschermingsmaatregelen een nodige waterkeringen ter hoogte betreffende gevelaanzet, gevelopeningen en dakranden de aansluitingen met dakranden dit voorzien met een nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen de eventuele voegwerken, zettingsvoegen en afwerking het gebeurlijk afwassen en/ofwel afkrabben met een gevel al die meerwerken wegens het verwijderen van uitbloeïngen dit verminderen betreffende beschermingen en stellingen het opruimen en schoonmaken van een bouwplaats. Een aannemer treft de nodige voorzorgen teneinde een stenen op een vlakke ondergrond en droog op te slaan. Deze verminderd de verpakking zo kort mogelijk voor dit vermetselen. Al die muren worden loodrecht, haaks en goed vlak uitgevoerd. Men dien vermijden teneinde te metselen bij temperaturen lager dan 5 C. Sowieso mag nimmer met bevroren materialen gemetseld geraken en mag nooit op bevroren metselwerk verder gemetseld geraken. Segmenten met dit metselwerk die door vorst ofwel overige invloeden beschadigd zijn, dienen te worden afgebroken en op kosten over de aannemer hermetst worden. Vers metselwerk dat blootgesteld wordt aan temperaturen lager dan 5 C dien beschermd worden met isolerend bouwstof. Zo tijdens de eerste 24 uur na het vermetselen blootstelling met temperaturen tussen 0 C en -5 C verwacht is, moet men cement CEM I met een hogere druksterkteklasse en verwarmd mineraalwater toepassen. Dit kan zijn toegelaten antivries hulpstoffen te Portiersgebouw containerpark Boom 95

Toepassing Voeding wegens alle toiletten, urinoirs, vorstvrije gevelkraan en de connectie vanwege een asbestcontainer, in overeenstemming met plannen en meetstaat. Portiersgebouw containerpark Boom 197

De inschrijver bezorgt dit bodembeheerrapport bij een leidend ambtenaar. Dit opmaken aangaande een documenten is te beschouwen als ons last met de aanneming. Daar wordt nauwelijks afzonderlijke post in de samenvattende opmeting voorzien. Art.45 Straffen aanvullend Door een opdrachtgever geraken volgende specifieke straffen voorzien: - Laattijdig indienen met attesten i.v.m. de noodzakelijke verzekeringen (zie Art.24 K.B. met 14/2/2013): 125 /dag Art.64 - Opleveringen aanvullend Een voorlopige aanvaarding kan ook niet verleend worden ingeval: - De veiligheidscoördinator uitvoering op de dag over dit nazicht, via dit in gebreke blijven betreffende een opdrachtnemer, geen postinterventiedossier met de bouwheer kan overmaken; - Daar geen compleet goedgekeurd as-built dossier voorhanden kan zijn; - Indien daar geen eindafrekening kan opgemaakt geraken ; - Er nauwelijks volledige conformverklaring aangaande dit grondverzet voorhanden is. Art.67 Voorschotten - wijzigend Vanwege deze opdracht mogen nauwelijks voorschotten aan een opdrachtnemer geraken toegestaan. Portiersgebouw containerpark Boom 37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *